Duke of Connaught's Own Band Club

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

Duke of Connaught Own Band Club A.D.1865

Storja Duke of Connaught's Own Band Club

L-ewwel soċjeta` mużikali f’Birkirkara ġiet imwaqqfa fis-sena 1865. Il-Fundatur ta’ din il-Banda kien Mro.Tommaso Galea, l-ewwel surmast tal-Banda. Sa minn sentejn qabel, dilettanti fil-mużika Karkariżi kienu jitħarġu l-mużika taħt is-Sur Karm Borg sakemm ġie deċiż li Birkirkara jkollha Banda bħal ftit irħula oħra li kienu diġa ġew imwaqqfa. Il-Banda ġiet imsemmija bħala “Filarmonica Sant’ Elena”. L-ewwel programm mużikali tal-Banda sar fil-Festa ta’ Santa Liena tal-1865 fi Pjazza Sant’ Elena, Birkirkara.

Dak iż-żmien is-servizzi lokali tar-raħal kienu tnejn, il-festa titular ta’ Santa Liena u l-festa sekondarja tal-Madonna tad-Duttrina. Fil-bidu tal-wild tal-ewwel Banda Karkariża, Mro.Tommaso Galea kkompona diversi marċi proċessjonili li għadna nitpaxxew bihom sal-lum. Ikkompona wkoll l-ewwel Inno di Gloria għal Sant’ Elena, kapulavur ieħor ta’ dan is-surmast u fundatur tal-Banda.

Tommaso Galea

Fl-1881, il-Banda bidlet l-isem għall-ewwel darba u konna nsibuha bħala “Societa Filarmonica di Birchircara.” L-ewwel sede tas-Soċjeta` nsibuha fi triq Dejqa viċin il-Pjazza. Sewwa sew fejn illum hemm il-Maħżen tal-Għaqda tal-Armar Sant’ Elena. Il-Każin kien jismu hekk: “Casino e Scuola, 24, Strada Sant’ Elena, Birchircara.”

L-Ewwel Każin

Fl-1890, il-Banda bidlet isimha għat-tieni darba u ġie jisimha: “Societa` Filarmonica L’Alleanza.” Fattur għaliex inbiedel l-isem kien il-politikali dak iż-żmien kienet fattur ewlieni li kien jaffetwa l-mentalita` tan-nies anke fid-deċiżżjonijiet li jittieħdu fis-soċjeta` Maltija, inkluż fil-każini tal-baned.

Fl-istess sena, f’Birkirkara rajna t-twelid tat-tieni Banda Karkariza bl-isem ta’: “Filarmonica La Stella”/ Din is-Soċjeta` twaqfet wara, li fil-Banda tagħna li dak iż-żmien kien jisimha “L’Alleanza,” Mro. Tommaso Galea ddgħajjef minn saħħtu, u xi bandisti ndunaw li l-entuzjazmu għall-banda naqas sew. Ħallew il-Banda tagħna u fetħu din il-Banda, La Stella. L-ewwel surmast ta’ din il-Banda kien Mro. Gavino Camilleri. Aktarx li l-isem ta’ “La Stella” huwa marbut mal-festa sekondarja tal-Madonna tad-Duttrina. Biss l-isem “La Stella” żgur ingħata minħabba l-arma tal-kunjom Bugeja għall-Maestro di Capella tal-Kolleġġjata Elenjana Riccardo Bugeja.

Is-sede ta’ din il-Banda kien jisimha hekk: “Casino e Scuola, 28, Strada Reale, Birchircara.” Din il-Banda bidlet is-sede fl-1900 u l-indirizz il-ġdid kien jaqra: “Casino e Scuola, 30 Strada Reale, Birchircara. Wieħed mis-servizzi ta’ din il-Banda kien fil-funeral tal-funadur tal-Banda tagħna, Mro.Tommaso Galea, meta ż-żewġ baned Karkariżi tawh l-aħħar tislima fl-14 ta’ Ġunju tal-1893.

La Stella
Banda Ricci
St Elena Inno di Gloria

Fl-1895, l-isem tal-Banda reġa’ nbiedel għal: “Societa` Filarmonica Sant’ Elena”. Erba’ snin wara, s-surmast tal-Banda tagħna kien Mro. Raffaele Ricci. Dan is-surmast jibqa’ magħruf għal kapulavur ta’ innu l-kbir li kiteb għal Santa Liena. Dan l-innu l-kbir kiber fil-popolarita` tiegħu matul is-snin, tant li għadu jindaqq b’mod regolari sal-lum il-ġurnata. Huwa wieħed mill-isbaħ innijiet li nsibu fil-Ġżejjer Maltin. Mro. Raffaele Ricci kiteb ukoll diversi marċi, marċi proċessjonali u sinfoniji li llum il-ġurnata għadhom miġbura b’għożża kbira fl-arkivju tas-Secjeta`.

Wieħed mis-servizzi li jibqa’ mfakkar kien meta waslet il-qanpiena l-kbira fl-1901. Din kienet il-qanpiena li nħadmet qabel dik li għandna issa.

Qanpiena l-Antika

Fl-1903, l-isem tas-Soċjeta` nbiedel u għadu hekk sal-lum. L-isem komplut huwa: “Circolo Sant’ Elena e Filarmonica Duke of Connaught’s Own. Dak iż-żmien il-Banda kienet qed tħejji biex tagħmel uniformi ġdida. F’seduta tal-Kumitat kien ġie deċiż li ssir uniformi militari u għalhekk marret kummissjoni mmexxija mill-President ta’ dak iż-żmien, Dr. Alfred Parnis LL.D bil-proposta għall-uniformi militari ġdida għand id-Duka li kien qiegħed f’pajjiżna. Id-Duka aċċetta u anke ssuġġerixxa li jagħti ismu lill-Banda. B’hekk il-Banda reġgħet tgħammdet b’isem ġdid ta’ “Societa Filarmonica Duke of Connaught’s Own” li żammitu sal-lum.

F’seduta tal-kumitat ġie deċiż li l-isem komplut ikun: “Circolo Sant’ Elena e Filarmonica Duke of Connaught’s Own.” L-uniformi l-ġdida ġiet mżanżna meta d-Duka stieden lill-Banda biex tagħmel programm mużikali fil-ġnien privat ta’ San Anton, il-Banda saritilha stima mid-Duka. Dak iż-żmien li jkollok isem irjali jew għal xi Kavallier kien ikun unur għal Banda u r-raħal tiegħek. Baned oħra b’isem irjali huma: “Queen Victoria” taż-Żurrieq, King’s Own, tal-Belt Valletta, “Prince of Wales” tal-Birgu u Re Ġorġ V fl-Imqabba.

Standard Duka
Korrispondenza Duka

Fl-1904, it-tieni Banda Karkariża, La Stella xogħljiet. Biex tkompli tara kemm dak iż-Żmien kulħadd qabel mal-bdil tal-isem tal-Banda tagħna. B’hekk, l-okkorrent tagħha spiċċa fil-Każin tal-Banda tagħna.

Fl-1908, is-sede tas-Soċjeta` ċċaqlaq u l-indirizz kien jaqra hekk: “Societa` Filarmonica Duke of Connaught’s Own Band, Strada San Rocco, Birchircara. Sfortunatament, eżatt liema dar f’din it-triq ma nafuhiex. Pero` probabilment, is-sede kienet viċin ħafna tal-Knisja ta’ Santu Rokku.

Każin2

Fl-1913, Banda ohra f’Birkirkara ġiet imwaqqfa. Din kienet il-“Banda L’Unione.” L-unika tagħrif li sibna rigward din il-Banda kien li s-surmast tagħha kien Mro. Emmanuele Spiteri u li waqfet teżisti wara ftit żmien. Fl-1914, is-sede tas-soċjeta` reġa’ nbiedel għal Pjazza Sant’ Elena. L-indirizz il-ġdid jaqra: Casino duke of Connaught’s Own, 1, 2, 3, e 4, Piazza Sant’ Elena, Birchircara.

Każin3
Każin tal-Għama l-Pjazza

Interessanti wkoll li dik il-ħabta, il-President tas-Soċjeta` kien l-Avukat Francesco Buhagiar li maż-żmien laħaq anki Prim Ministru ta’ Malta u anka kien President tas-Soċjeta` fl-istess ħin. Żewġt itfal tiegħu laħqu Presidenti tas-soċjeta wkoll. Edgar Buhagair u William Buhagiar fi żminijiet differenti.

Francesco Buhagiar

Fl-1916, il-kumitat aċċetta t-talba tas-Surmast Direttur ta’ dak iż-żmien, Mro. Francesco Xuereb biex jagħmlu fergha mis-Soċjeta` bl-isem tal-“Compagnia Del Teatrino.”

Bejn l-1913 u l-1917 twaqqfet Banda oħra f’Birkirkara. Din kien jisimha “Circolo filarmonica La Pace.” L-unika nformazzjoni li sibna kienu li s–sede ta’ din il-Banda kienet: 149, Strada Reale, Birchircara u li l-President tagħha kien Ġiovanni Baldacchino. Jidher ukoll li din il-Banda xoljiet wara ftit snin.

La Pace

Is-sena 1919 hija data mportanti fl-istorja tas-Soċjeta` tagħna. Kif għedna iktar qabel il-politika f’pajjiżna kienet taffetwa lin-nies mhux ħażin. Ġara li s-Soċjeta` tagħna kienet tappoħja bi sħiħ partit politiku fl-apert. Xi membri mill-Każin kienu jħaddnu f’qalbhom partit politiku ieħor. Dawn il-membri provaw jieħdu f’idejhom il-Każin iżda wara li probabilment kienu inqas sew fin-numru tkeċċew wara ksur ta’ regoli tal-istatut. Saħansitra, dawn fetħu Banda oħra li għadna nsibu sal-ġurnata tal-lum. L-isem ta’ din il-Banda jaqra: “Circolo Sant’ Elena.”

Interessanti ferm nsibu li f’seduta importanti tas-soċjeta` għall-fini tal-istorja tal-baned Karkarizi tat-30 ta’ Marzu 1919, kien hemm persuna bl-isem ta’ Ignazio Sammut, li effettivament kien wieħed mill-funadaturi tac-“Circolo Sant’ Elena” li twaqqfet fl-istess sena, bagħat ir-riżenja tiegħu minn soċju u bandist, liema riżenja ġiet aċċettata mill-kumitat.

Interessanti aktar hija li fis-seduta tal-Kumitat tas-Soċjeta` tal-14 ta’ Mejju 1919, fil-minuti tas-Soċjeta` naqraw ukoll kif fuq proposta tas-Sur Vincenzo Theuma, l-istess Ignazio Sammut, flimkien ma’ żewġ persuni oħra, ġie milqugħ lura bħala soċju taċ-“Circolo Sant’ Elena di Filarmonica Duke of Connaught’s Own.”

minuti 11

Ninnutaw ukoll li l-ewwel President tac-“Circolo Sant’ Elena” kien Carmelo Sammut fl-1920. Ironikament ftit jiem qabel ic-“Circolo Sant’ Elena” ġiet imwaqqfa, l-istess Carmelo Sammut kien għadu Soċju taċ-“Circolo Sant’ Elena di Filarminica Duke of Connaughts’s Own.”

minuti 4

Fl-10 t’Awwissu 1919 inġiebet lura f’Birkirkara l-vara titular tal-Patruna Santa Liena. Il-vara ġiet indurata mid-ditta Coleiro tal-Belt Valletta u saritielha kuruna tal-fidda li nġabret fost il-poplu Karkariz u nħadmet mill-arġentier Emmanuel Farrugia tal-Furjana kif ukoll kien bandist fir-Reġiment tal-Miliżja. Il-vara nġiebet lura minn ħdejn l-Istażżjon tal-ferrovija sal-Knisja Kolleġġjata Elenjana u kienet akkumpanjata miż-żewġ Baned Karkarizi, Duke of Connaught’s Own u Sant’ Elena. Madankollu, ritratt partikolari li jinsab fis-sede tas-Soċjeta` Każin Santa Liena, Banda Duke of Connaught’s Own, jidhru biss l-istandardi u bandalori kollha tal-Banda Duke of Connaught’s Own. L-ebda standardi jew bandalori u bandisti tal-Banda Sant’ Elena ma’ jidhru f’dan ir-ritratt. Infatti, l-ewwel darba li tissemma b’isimha l-Banda Sant’ Elena fil-minuti tas-Soċjeta` tagħna hi fis-seduta tal-25 t’April 1920.

Santa Liena l-Wied

Servizzi tal-Banda f’dak iż-żmien kienu fil-Festa titulari ta’ Santa Liena, fil-festi sekondarji, San Pawl, San Ġużepp, Santu Kruċ, Madonna tal-Karmnu, Madonna tal-Erwieħ u Madonna tad-Duttrina li kienet tħabbatha sew mal-festa titular ta’ Santa Liena.

Fl-24 ta’ Settembru 1922, l-eks membri f’Detroit irregalaw standard lis-soċjeta` bl-istemma ta’ Detroit. Servizza barra r-raħal, il-Banda kienet tmur fil-festa ta’ San Bartilmew fil-Għargħur, fil-festa ta’ Santa Marija f’ Ħ’Attard, fil-festa ta’ Santa Katarina fiż-Żejtun, fil-festa ta’ Santa Margerita u l-Kunċiżżjoni ta’ Bormla.

F’Novembru tal-1923, il-President tas-Soċjeta` l-avukat Francesco Buhagiar laħaq Prim Ministru ta’ Malta. F’isem il-Partit Nazzjonalista ta’ Panzavecchia (UPM).

L-ewwel mawra tal-Banda Duke of Connaught’s Own kienet bejn il-11 u l-15 ta’ Settembru 1926 fil-belt ta’ Katanja ġewwa Sqallija fejn anka ġiet irregalata standard bl-istemma tal-belt ta’ Katanja mir-residenti tal-belt ta’ Katanja.

It-tieni mawra tas-Soċjeta` barra minn xtutna kien fis-7 ta’ Settembru 1930 ġewwa Noto fi Sqallija għall-festa ta’ San Corrado. Il-banda għamlet marċ fl-għaxra ta’ filgħodu u mmarċjat għall-ewwel darba b’pass mgħaġġel stil militari.

Avvenimet importanti għas-soċjeta` kif ukoll għall-Birkirkara kien il-wasla tal-qanpiena l-kbira fis-17 ta’ Jannar 1932. Iż-żewġ baned Karkarizi akkumpanjaw il-qanpiena l-kbira minn Fleur De Lys sa fuq iż-żuntier tal-Kolleġġjata.

Qanpiena l-kbira

Xi ħaġa nteressanti u ta’ kurżita` hija minn fejn ġie l-laqam TAL-GĦAMA lis-Soċjeta` Każin Santa Liena, Banda Duke of Connaught’s Own. Surmast li taż kontribut kbir lis-Soċjeta` kien Mro. Francesco Xuereb. Jidher illi dan is-surmast kien iħobb jilbes in-nuċċali tax-xemx waqt xi marċ u saħansitra fi programmi mużikali. Dak iż-żmien, in-nuċċali ma’ kienx daqshekk moda li jintlibes, ħlief għal persuni neqsin mid-dawl. Dan għalkemm hemm min jgħid li Mro Francesco Xuereb magħruf ukoll bħala “Ċikku l-Mażuk” kien nieqes mid-dawl u x-xemx qawwija speċjalment fil-Purċissjoni ta’ Santa Liena kienet tweġggħu u ddejqu. Għaldaqstant il-Banda ħadet il-laqam: TAL-GĦAMA Jingħad li dan il-laqam oriġina fl-ewwel snin tal-eżistenza tal-Banda Sant’ Elena u jista’ jagħti l-każ li kienu l-partitarji ta’ din il-banda stess li bdew jirreferu għall-Banda Duke of Connaught’s Own bħala Tal-Għama.

Mro.Francesco Xuereb
Santa Liena u żewġ baned

Bejn l-1937 u l-1949, il-Festa esterna ta’ Santa Liena ma baqgħetx issir minħabba l-kwistjoni tal-Guspatronat. Fl-istess sena, 1937, il-Każin reġa’ ċċaqlaq minn Pjazza Sant’ Elena għall-palazz li tinsab fiħ fil-prezent fi Triq il-Wied. Kien il-Ħadd 12 ta’ Diċembru 1937 meta ħalliet is-sede tagħha fi Pjazza Sant’ Elena u b’marċ brijjuż niżlet il-Wied fejn tinsab illum. Fl-1940, inħadem l-Arkivvju tas-Soċjeta`,kapulavur ta’ Pietru Muscat.

Il-Każin tal-Wied barra li serva bħala Każin tal-Banda, fi żmien il-gwerra serva bħala rifuġju wkoll.

Avveniment li ħadet sehem fiħ il-Banda flimkien mal-Banda l-oħra Elenjana kien fl-għoti tal-George Cross billi esegwiet programm mużikali fil-15 t’April 1942. Dakinħar, iddebutta mal-Banda Anthony Sultana jew kif nafuh aktar bħala: Ninu. Kellu biss disa’ snin u nofs. Maż-żmien, huwa sar l-aktar bandist li dam idoqq għall-Banda Duke of Connaught’s Own. Barra minnhekk, kien hemm ukoll membru fil-Kumitat Ċentrali għal diversi snin u għadu jgħin b’mod volontarjat lill-Banda.

Il-Ħadd 19 ta’ Novembru 1944, l-istatwa tal-Immakulata Kunċiżżjoni u l-kwadru tagħha nkurunat reġgħu ittieħdu lura Bormla, wara li kienu miżmuma fil-Kolleġġjata ta’ Birkirkara matul il-Gwerra. Fiħ ħadet sehem il-Banda Duke of Connaught’s Own u l-Banda Sant’ Elena. Ta’ min isemmi li l-pellegrinaġġ għadda mill-Wied quddiem is-sede tas-Soċjeta'.

Wieħed mis-surmastrijiet popolari f’pajjiżna huwa l-Magġur Anthony Aquilina. Fl-1 t’Ottubru tal-1945 inħatar Surmast tal-Banda Duke of Connaught’s Own Mro. Anthony Aquilina, dak iż-żmien kien għadu Kaptan. Huwa ndirizza lill-membri waqt seduta hekk:

“Bħalma forsi tafu intom, ġa kelli offerti oħra ma’ banda oħra bi preżż ogħla, imma billi jiena ġejt infurmat li l-banda tagħkom hija waħda mill-aħjar u anki s-soċjeta` kollha hija ta’ first grade, jiena ddeċidejt li nagħżel il-banda tagħkom. U jien biex nurikom illi jien nixtieq niġi magħkom, u billi naf ukoll li intom sejrin tagħmlu saġrifiċċju kbir rigward is-salarju tiegħi ta’ £20 fix-xahar, jiena hawn lest biex nagħtikom xahar fis-sena gratis; agħżlu dan ix-xahar li tridu intom.”

Maġġur Anthony Aquilina
Marċ immexxi mill-Maġġur Anthony Aquilina

Is-26 ta’ Settembru 1948, il-planċier il-ġdid tas-soċjeta` ġie armat għall-ewwel darba għall-wiri fil-Ġnien l-Argotti fil-Furjana waqt fiera organizzata mis-Soċjeta`. Eżattament ġimgħa wara, fit-3 t’Ottubru ġie inawgurat fi Pjazza Sant’ Elena.

Il-Festa esterna reġgħet saret nħar it-3 ta’ Mejju 1950. Il-vara artistika ta’ Santa Liena kapulavur ta’ Salvu Psaila, ġiet milquha fil-bieb tal-Kolleġġjata miż-żewġ Baned Karkarizi fost il-ferħ u entużjażmu tal-Karkarizi.

Fl-istess sena seħħet ġrajja mill-aktar kerha mhux biss għas-soċjeta` iżda għall-Karkarizi kollha. Din kienet it-traġedja tal-kamra tan-nar Sant’ Elena. Din it-traġedja ħalliet mejta tliet vittmi partitarji tas-soċjeta`.

Ġurnata mportanti fl-istorja ta’ pajjiżna u anki fl-istorja tas-Soċjeta` hija l-21 ta’ Settembru 1964, Jum l-Indipendenża ta’ pajjiżna. Il-Banda Duke of Connaught’s Own kienet ikkummissjonata biex ġurnata qabel jum l-Indipendenża, filgħaxija tagħmel marċ fil-Furjana u wara programm mużikali. Dan il-programm ittella’ quddiem il-ġnien tal-Mall, fejn kien hemm il-monument tal-Gran Mastru Vilhena, u li llum minfloku nsibu fil-fatt il-monument tal-Indipendenża. Dakinħar, ftit passi bogħod minn fejn saret iċ-ċerimonja tal-għoti tal-Indipendenża, il-Banda Duke of Connaught’s Own kitbet l-istorja. Dan għaliex għall-ħabta tal-għaxra u nofs ta’ filgħaxija, il-Banda temmet is-servizz tagħha bid-daqq tal-Innu Ingliż, magħruf bħala l-“God Save The Queen.” Dan l-innu kien jindaqq minn kull banda fi tmiem kull programm mużikali, u issa bl-għoti tal-Indipendenża, ħadlu postu l-Innu Malti. Il-Banda Duke of Connaught’s Own, b’mod uffiċċjali kienet l-aħħar banda Maltija li daqqet il-“God Save The Queen” bħala l-innu uffiċċjali f’pajjiżna. Dan l-avveniment storiku ġie dokumentat u nħareġ ċertifikat għal din l-okkażżjoni daqstant speċjali. Ħamsa u għoxrin sena wara, il-“British Culture Association” ikkummissjonat pittura ta’ John Baldacchino ta’ dan l-avveniment imsemmi. Din il-pittura għadha sal-lum tinżamm b’għożża u kburija fis-swali tas-sede tas-Soċjeta`.

Indipendenza Banda

Fl-1965, is-Soċjeta` Każin Santa Liena, Banda Duke of Connaught’s Own għalqet il-mitt sena mwaqqfa. Ġiet inawgurata bandalora tal-Banda f’għeluq dawn il-mitt sena mit-twaqqif tagħha u ġiet imżanżna fil-marċ tat-“Te Deum.

Bandalora 100 Sena

Nħar l-Erbgħa 2 ta’ Jannar 1968 ħalla din id-dinja is-Surmast Direttur tal-Banda Mro. Carmelo Brincat fl-eta` ta’ 71 sena u postu ħadu ibnu stess, Mro. Emmanuel Brincat. Fl-1971, l-onorevoli avukat Joseph M. Fenech laħaq President tas-Soċjeta` u dam f’din il-kariġa sal-2005 meta mar jiltaqa’ mal-Mulej.

F’Mejju tal-1977, is-Surmast Emmanuel Brincat irreżenja mill-kariga tiegħu u postu ħadu Mro. Andrew Coleiro. Is-Surmast Coleiro hadem hafna ghall-avvanz tal-Banda u bla dubju jibqa’ msemmi għar-repertorju kbir ta’ marċi brijużi u melodjużi li jpaxxu l-widna. Fost dawn insibu: Karmar, Magnus, El Sombrero, Nikita, Queen of Queens, Millenium, La Vincitrice, Agrigento, Standard Ahmar, The Victorians, Aħmar u Isfar, Anniversarju u ħafna oħrajn.

Mro. Andrew Coleiro

Fl-1978, il-Festa ta’ Santa Liena kienet waħda memorabbli billi kienet qed tfakkar il-Festa Ċinkwantinarji ta’ Santa Liena. L-istatwa proċessjonali ta’ Santa Liena għaddiet minn quddiem is-sede tas-Soċjeta`. Din kienet it-tielet darba li l-istatwa maestuza ta’ santa Liena għaddiet mill-Wied wara l-1950 u l-1953. F’dik is-sena, il-kumitat iddeċieda li jippubblika ktieb fuq is-sehem tal-Banda Duke of Connaught’s Own f’dawn il-festi speċjali.

Bejn id-9 u l-11 ta’ Diċembru 1983, il-Banda Duke of Connaught’s Own ipparteċipat fil-konkors tal-Baned Maltin u Għawdxin imniedi mill-Kumitat Festi Nażżjonali. Sfortunatament, erbatrax mill-bandisti ewlenin tal-Banda tagħna ġew inġaġġati fil-Forzi Armati ta’ Malta għal raġunijiet ta’ sigurta`, peress li f’ dak il-ħin tal-programm kienet qed issir manifestazzjoni politika fuq il-fosos tal-Furjana. Madankollu, il-Banda ġiet ikklassifkata fit-tielet post wara li l-Banda kellha esekuzzjoni mill-aktar sodisfaċenti.

Fl-1984, sitt membri tas-Soċjeta` ħadu l-iniżżjattiva u kkommisjonaw statwa ġdida ta’ Santa Liena biex tiġi armata quddiem il-Każin. Il-membri nvoluti kienu Victor Galdes, Charles Borg, John Sammut, Lino Meli, Antoine Mizzi u Michael Dingli. Kontributuri finanzjarj o]ra kienu Anthony Sultana, Michael Spiteri u Catherine Bezzina, li ħallsu l-ispejjes tal-induratura, il-kuruna, iċ-ċurkett u s-salib ta’ din l-istatwa rispettivament. Xogħol ta’ din l-ewwel vara maħduma biex tintrama fit-triq kien l-iskultur bravu Għawdxi Michael Camilleri Cauchi.

Fit-23 ta’ Settembru 1985 miet il-Muġġur Anthony Aquilina, Surmast tal-Banda koċittadina Sant’ Antnin u eks Surmast tal-Banda tagħna bejn l-1945 u l-1956. Il-funeral sar f’Birkirkara u għadda minn quddiem is-sede tas-Soċjeta`. Id-delegati tal-Banda Duke of Connaught’s Own u King’s Own ġew mogħtija prominenza fil-funeral billi kienu ż-żewg baned ċivili l-oħra li l-Maġġur idderieġa matul ħajtu.

Il-Festi titular speċjali ta’ Santa Liena tal-1987 reġgħet rat lill-Patruna tagħna tgħaddi quddiem il-Każin fi Triq il-Wied. Sena wara, ġiet ikkummisjjonata vara oħra tat-triq. Din id-darba tal-Imperatur Kostantinu Manju riekeb fuq żiemel abjad. Ġie deċiż li din tinħadem ukoll minn Michael Camilleri Cauchi.

Fl-anniversarju tal-25 Sena tal-Indipendenza, il-Banda ġiet mistiedna tieħu sehem f’maratona tal-baned. Fid-19 t’Ottubru 1989 ġiet prezentata pittura tal-Banda tagħna qed iddoqq l-‘God Save The Queen’ bħala l-aħħar Banda Maltija li daqqet l-innu nazzjonali Ingliż qabel ma’ pajjizna ġie ddikjarat indipendenti.

Fl-1990, is-Soċjeta` fakkret il-125 anniversarju tagħha. Saru festi kbar u avvenimenti speċjali fosthom Akkademja Mużikali fil-Bazilika Elenjana. F’din is-sena wkoll, twaqqfet fergħa fi ħdan is-Soċjeta`. Ġie mwaqqaf il-Kumitat Żgħażagħ li huwa l-ewwel kumitat żgħażagħ f’Birkirkara u fost l-ewwel f’pajjizna. Fl-istess sena, il-Banda tagħna żaret il-faċilita` korrettiva ta’ Kordin u kienet l-ewwel Banda Maltija li qatt daqqet f’dan il-post.

Is-sena 1994, kienet ta’ avviliment f’Birkirkara, f’Bormla u għal Maltin inġenerali, għaliex kienet qed tiġi giet iċċelebrata l-50 sena anniversarju tal-Pellegrinaġġ tal-Immakulata Kunċiżżjoni minn Bormla għal Birkirkara. Is-Sibt 19 ta’ Novembru 1994, il-Banda Duke of Connaught’s Own daqqet mal-vara tal-Immakulata u kien hemm ukoll il-Banda Sant’Elena. Dan il-pellegrinaġġ gibed ħafna nies. Fl-istess sena ġiet imwaqqfa fergħa oħra fi ħdan is-Soċjeta`, il-Grupp tad-Dilettanti tan-Nar 18 t’Awwissu. Dan kien jieħu ħsieb jaħdem nar tal-art għall-festa Elenjana u kien anka jiġi kkummissjonat ġo Festi oħra.

Pjazza Elenjana
Lis-istatwa ta' Santa Liena

Fl-1995, is-Soċjeta` fakkret il-130 Sena anniversarju twaqqif tagħha u kif ukoll il-ħames sena mit-twaqqif tal-Kumitat Żgħażagħ.Saru programm vokali u strumentali ġewwa l-Kulleġġ ta’ San Alwigi fi Frar u Akkademja Mużikali fil-Bazilika Elenjana f’April, xahrejn wara. Ġew ukoll irrekordjati sett ta’marċi brijjużi fis-sala tal-Każin. F’din is-sena, il-Banda marret idoqq barra minn xtutna. Għal l-ewwel darba fl-Belt ta’ Sorrento. Il-Banda taħt id-direżżjoni tas-Surmast Direttur Mro.Andrew Coleiro esegwiet programm fi Chiostro di San Francesco, fis-sala Ambra tal-lukanda Orienteu daqqet fl-okkazzjoni tal-Ottavo Concerto d’Autunno. Għamlet kunċert ukoll fil-Muniċipju tal-Komun Meta di Sorrento. L-akbar unur li kellha l-Banda Duke of Connaught’s Own kien li daqqet fuq quddiem fi sfilata ta’ Jum ir-Rebħa, festa nazzjonali taljana, fejn ħadu sehem il-Forzi Armati Taljani u l-korpi kostitwiti li mmarċjaw tul Corso Italia sal-Katidral, fejn sar pontifikatl ta’ ringrazzjament. Wara l-Banda ħadet sehem f’marċ lejn il-Monumento dei Caduti fejn is-Sindku ta’ Birkirkara poġġa kuruna. Wara l-Banda esegwiet programm ta’ siltiet folkloristiċi Maltin u Naplitani fil-Pjazza ewlenija ta’ dan ic-Ċentru storiku, fost l-entużjażmu ta’ dawk preżenti. Indaqqu wkoll marċi brijjużi fejn intlaqghu b’ċapċip kbir, speċjalment il-marċ popolari ‘Karmar’. Matul l-okkażżjoni dehret tperper ukoll fuq l-arblu l-bandiera Maltija.

Żjara oħra tal-Banda Duke of Connaught’s Own saret f’Marzu tal-1999, fejn il-Banda siefret it-Tuneżija flimkien mal-Banda Imnarja tan-Nadur, Għawdex. Dawn daqqew fil-Karnival ta’ Tuneż f’Hamamet fejn ferħu lill-pubbliku b’marċi karnivaleski. Il-Banda Duke of Connaught’s Own daqqet ukoll f’lukanda 5 Star fl-istess Belt. Mat-toroq tal-Belt ta’ Nabuel, saret ukoll sfilata ta’ madwar sagħtejn b’ħames karrijiet, diversi kumpaniji taż-żfin u gruppi ta’ maskri grotteski mill-Maltin.

Fis-sena 2000, kienet sena mportanti fl-okkażżjoni tal-50 Sena Bazilika. Saret akkademja fil-Bazilika mill-Banda Duke of Connaught’s Own u s-Soċjeta` ħallset l-induratura tat-tintinnablu tal-Bazilika. Dik is-sena, l-purċissjoni saret filgħaxija u għaddiet minn quddiem is-sede tas-Soċjeta` għal darb’oħra fi Triq il-Wied fost attendenza kbira ta’ nies li ħonqu l-Wied.

Tintineblu

Is-sena 2003 kienet festa oħra speċjali għaliex fakkarna l-1675 sena mill-mewt u l-glorifikażżjoni tal-patruna Santa Liena. Il-Banda Duke of Connaught’s Own tellgħet Akkademja vokali u strumentali fil-Bazilika Kolleġġjata Elenjana. Dakinħar il-programm intemm bl-Inno di Gloria l-antik nett, dak ta’ Mro.Tommaso Galea.

Is-sena 2005, wara 34 sena taħt il-Presidenza tal-Onorevoli Avukat Joseph M Fenech, inħatar President ġdid, l-Avukat Carmel Chircop. Dan minħabba nuqqas ta’ saħħa tal-President Joseph M. Fenech. Il-Ħamis 24 ta’ Marzu 2005 miet l-istess Joseph M. Fenech. Fil-funeral daqqitlu l-Banda Duke of Connaught’s Own minn quddiem il-Każin fil-Wied għall-Bazilika Elenjana.

Fis-sena 2007, eżattament fis-27 ta’ Ġunju 2007, Birkirkara waqgħet f’luttu kbir bit-traġedja tal-Kamra tan-Nar fejn ħalliet ħames persuni mejta u ieħor fil-periklu tal-mewt. B’xorti tajba, Joe Bonello li kien fil-periklu tal-mewt salva u huwa missier Elena Bonello, membru attiva` fis-Soċjeta`. Il-ħames vittmi kienu: Vincent Galea, Pawlu Bonnici, Sunny Borg, Richard Cardona u Carmel Farrugia. Il-funeral sar u daqqew il-Banda Duke of Connaught’s Own u l-Banda Sant’ Elena. Il-funeral beda minn quddiem il-Każin tas-Soċjeta, Triq il-Kbira, quddiem il-Każin tal-Banda Sant’ Elena għall-Pjazza Elenjana. Fl-istess sena miet ukoll is-Sur Anthony Vella li kien jokkupa l-kariga ta’ rapprezentant tas-Soċjeta` fil-Kumitat tal-Festa ta’ Santa Liena ta’ St Albans f’Melbourne, l-Awstralja.

Is-sena 2008 tibqa’ mfakkra għal Festa kbira li kellna wara nuqqas tal-Festa 2007 minħabba li kienet tħassret minħabba t-traġedja tal-Kamra tan-Nar. F’din is-sena is-Surmast Mro. Andrew Coleiro ddeċieda li jirtiera wara servizz twil ta’ 31 sena Surmast tal-Banda Duke of Connaught’s Own. Postu ħadu Roderick Bugeja fuq anki surġeriment tal-istess Mro.Andrew Coleiro. Din is-sena wkoll sar Musical fl-Istitut Kattoliku bl-isem ta’ “Helena” li kien suċċess kbir organizzat mis-Soċjeta`.

Santa Liena f'Wied

Waslet is-sena 2015, fejn f’ Birkirkara saru Festi kbar meta s-Soċjeta` bdiet tiċċelebra il-150 sena mit-twaqqif tagħha. F’din is-sena nħareg ktieb bl-istorja kollha tas-Soċjeta`. Dan il-ktieb fiħ xejn inqas minn 615 pagna mimlija bl-istorja mill-isbaħ ta’ din l-ikbar Soċjeta` Mużikali f’Birkirkara. Iżżanżnet bandalora tal-Banda fejn titgawda dejjem mal-purċissjoni Elenjana u fiha hemm imfakkar il-150 sena anniversarju. Saret Festa kbira oħra, fejn is-Soċjeta` anki stiednet Banda Taljana bl-isem ta’ Amadeus. Marċ tat-Te Deum kien kbir iktar mis-soltu bis-sehem ta’ żewġ baned f’isem il-Banda Duke of Connaught’s Own u jdoqqu minghajr ma jieqfu. Il-Purċissjoni kienet kbira bħas-soltu u kulħadd tpaxxa bil-Banda li dakinħar kienet qed iżżanżan lażż mal-uniformi sponsorjat mill-President Onorarju, il-Kavallier Michael Angelo Doublet. Sfortunatament, il-Festa ġiet imtapna bil-qtil makabru tal-President Dr Carmel Chircop. Fil-funeral daqqitlu l-Banda Duke of Connaught’s Own minn quddiem il-Kazin fil-Wied għall-Pjazza Sant’ Elena. Postu bħala President ħadu s-Sur Christopher Micallef fejn għadu jokkupa din il-kariga sal-ġurnata tal-lum. Barra minn hekk huwa jokkupa wkoll il-kariġa ta’ Delegat tal-Banda.

Is-sena 2017, is-Surmast Roderick Bugeja rreżenja mill-kariga minħabba raġunijiet personali u minfloku nħatar l-Assistant Surmast Mro. Aurelio Belli fejn g]adu jokkupa din il-kariga sal-ġurnata tal-lum.

Fil-Festa ta’ Santu Kruċ tas-sena 2018, rajna l-Patruna tagħna tgħaddi minn quddiem il-Każin għal darb’oħra biex jitfakkar il-150 sena anniversarju tas-Soċjeta`. Dan kien skedat li jsir fis-Sena 2016 iżda ma’ sarx minħabba l-maltemp. Din il-purċissjoni ġibdet numru kbir ta’ nies li ħonqu Triq il-Wied ta’ Birkirkara.

Konkluzzjoni

F’din l-istorja fil-qasir ħafna tas-Soċjeta` rajna kemm hi tassew kbira din l-Għaqda Mużikali fejn tħaddan f’qalbha l-Patruna Santa Liena. Soċjeta Mużikali li warajha twieldu ħames baned Karkarizi fejn minnhom ġew xolti tlieta u baqgħu jeżistu tnejn. Għaqda li kabbret il-Kultura ta’ pajjizna mhux biss fil-Mużika iżda f’kull aspett festiv u anki oħrajn. Ma semmejniex l-armar uniku li jafu jagħmlu biss it-tfal Tal-Għama. Bħal meta nsemmu l-Umbrellun meravilja, il-Koppla maestuza u l-Imrewħa grandjuża, uniċi f’Birkirkara. U xi ngħidu għan-nies u l-brijju uniku li għandna Tal-Għama f’Birkirkara.

Tassew li b’suppremażija assoluta, il-kulur aħmar, il-kulur li nħaddnau f’qalbna huwa l-aktar b’saħħtu fir-raħal tagħna. Soċjeta` li qiegħda fil-viċin biex tagħlaq il-155 sena anniversarju mit-twaqqif tagħha fejn nagħtu ġieħ lil kull min b’xi mod kellu x’jaqsam f’din l-Ewwel Banda Karkariza, ulied il-Fundatur Mro.Tommaso Galea. Mija u ħamsa u ħamsin sena għaddew, u għad jgħaddu aktar snin fejn aħna TAL-GĦAMA MHU ĦA MMUTU QATT !!!

Umbrellun
Koppla minn ġewwa
Wied mimli b'niesKitba ta’ Evair Grech, Bandist tal-Post tas-Socjeta` Kazin Santa Liena, Banda Duke of Connaught’s Own, Birkirkara b'għajnuna ta' Elena Bonello

Ritratti ta' Eric Busuttil

Organisation

Surmastrijiet

No Surmastrijiet Minn Sa
01 Tommaso Galea 1865 1893
02 Costantino Fenech P.L.] 1893 1895
03 Antonio Micallef 1895 1899
04 Raffaele Ricci 1899 1904
05 Ġiuseppe Tufigno 1904 1905
06 Salvatore Mallia 1905 1907
07 Alfred Porkiman Hare 1907 1911
08 Ferdinando Camilleri 1911 1912
09 Francesco Xuereb 1912 1914
10 Vincenzo Costa 1914 1915
11 Costantino Bonnett 1915
12 Francesco Xuereb 1915 1935
13 Filippo Ciappara 1935 1945
14 Anthony Aquilina 1945 1956
15 Carmelo Brincat 1956 1968
16 Emanuel Brincat 1968 1977
17 Andrew Coleiro 1977 2008
18 Roderick Bugeja 2008 2017
19 Aurelio Belli 2017

Presidenti

No Presidenti Minn Sa
01 Costantino Fenech 1883 1897
02 Oro. Francesco Briffa 1898 1901
03 Dr. Alfred Parnis LL.D 1902 1914
04 Dr.Tommaso Fenech LL.D. 1915 1919
05 Dr.Francesco Buhagiar LL.D. 1920 1923
06 Alfons Cauchi 1924 1934
07 Dr.Edgar Buhagiar LL.D. 1935 1947
08 Karm Mizzi 1948 1949
09 Dr.William Buhagiar LL.D. 1950
10 John Micallef 1951
11 Dr.Alfred Laferla M.D. 1952 1954
12 Dr.Paul Borg Olivier M.D. 1955 1956
13 Dr.Joseph Fenech LL.D. 1957 1958
14 Dr.Paul Borg Olivier M.D. M.P. 1959 1972
15 Dr.Joe M. Fenech LL.D. M.P. 1973 2005
16 Dr.Crmelo C.Chircop B.A. LL.D. 2005 2015
15 Dr.Christopher J. Micallef B. E.D Hons 2016 2020
16 Anthony Gatt 2021

Segretarji

No Segretarji Minn Sa
00 Charles Debono 1993
00 Omar Coleiro 1993 2014
00 Mark Pillow 2015

Teżoriera

No Teżoriera Minn Sa
01 Mario Meli 2015
02 Frederick Zammit 2016

Band Commissions

Band Activities Overseas

Historical Events in which the Band participated

Song Festivals, Events or Drama Activies

Annual Concerts

Annual Musical Activities

Recorded releases (LPs, Cassettes and CDs)

Cassettes

No Name of Cassettes - Festivie Marches Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festivie Marches - Marċi Brijuzi - Mill-Banda Duke of Connaughts's Own Band Club Birkirkara (1983) 1983 *
02 Festivie Marches - Marċi Brijuzi - Mill-Banda Duke of Connaughts's Own Band Club Birkirkara (1985) 1985 *
03 Festivie Marches - Marċi Brijuzi - Mill-Banda Duke of Connaughts's Own Band Club Birkirkara (1987) 1987 *
04 Festivie Marches - Marċi Brijuzi - Festa Sant'Elena ' 89 - Mill-Banda Duke of Connaughts's Own Band Club Birkirkara (1989-1990) 1989 - 1990 *
05 Festivie Marches - Marċi Brijuzi - 1865 - 1990 - 125 Anniversarju - Mill-Banda Duke of Connaughts's Own Band Club Birkirkara (1990) 1990 *
06 Festivie Marches - Marċi Brijuzi - Festa Sant Liena ' 91 - Mill-Banda Duke of Connaughts's Own Band Club Birkirkara (1991) 1991 *
07 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Viva Il-Patruna Tagħna Santa Elena - Mill-Banda Duke of Connaught Own Band (1993) 1993 *
08 Festivie Marches - Marċi Brijuzi - F' Għeluq il-130 Anniversarju mit-twaqqif tal-Każin - Mill-Banda Duke of Connaughts's Own Band Club Birkirkara (1995) 1995 *
09 Festivie Marches - Marċi Brijuzi - B'Dedika lill-Bandisti tal-Post - Mill-Banda Duke of Connaughts's Own Band Club Birkirkara (1997) 1997 *

Cd's

No Name of Cd's - Festive Marches Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Duke Of Connaught's Own Band - Maltese Popular Marches (1989) - Mall-Briju Elenjan - Duke of Connaught's Own Band, Birkirkara (1989) 1989 *
02 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Maltese Popular Marches - Mall-Briju Elenjan - Duke Of Connaught's Own Band (1997) 1997 *
03 Festive Marches - Marċi Brijuzi -Maltese Popular Marches (1998) - Il-Festa Maltija - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 1998 *
04 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Lejliet it-Tielet Millenju (1999) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 1999 *
05 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Insellmulek O Padruna - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2001 *
06 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Bis-Salib Int Irbaħt (2003) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2003 *
07 Festive Marches - Marċi Brijużi (2005) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2005 *
08 Festive Marches - Marċi Brijużi (2009) (Annual Concert 2009) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2009 *
09 Festive Marches - Marċi Brijużi (2011) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2011 *
10 Marċi Brijuzi - Marċi Brijuzi - Dejjem Brijużi (2013) - Duke of Connaught's Own Band, Birkirkara (2013) 2013 *
11 Festive Marches - Marċi Brijużi (2015) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2015 *
12 Festive Marches - Marċi mill-Arkivju (2015) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2015 *

Cd's

No Name of Cd's - Funeral Marches Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Funeral Marches - Marċi Funebri - Duke Of Connaught's Own Band (1998) 1998 *
02 Funeral Marches - It-Triq tas-Salib - Duke Of Connaught's Own Band (2003) 2003 *
03 Funeral Marches - Marċi Funebri - Duke Of Connaught's Own Band (2006) 2006 *

Others

No Name of Other Cd's Year Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Andrew Colerio 25 Sena Surmast Direttur (1977 - 2002) - Mill-Banda Duke of Connaughts's Own Band Club Birkirkara (2002) 2002 *
02 Akkademja Vokali u Strumentali fl-okkażjoni ta' l-1675 Anniversarju mill-Glorifikazzjoni tal-Padruna Tagħna Santa Liena (2003) - Duke Of Connaught's Own Band Birkirkara 2003 *
03 Festive Marches - Marċi Brijuzi - Kunċert Annwali 2007 - 30 Sena Surmast Direttur (1977-2007) - Duke of Connaught's Own Band, Birkirkara (2007) 2007 *
04 Marċi Brijuzi - Marċi Brijuzi - Marċi Proċessjonali - Festa 2010 - Sancta Helena Imperax Maxima - Duke of Connaught's Own Band, Birkirkara (2010) 2010 *

Programmes and Publications

Memorials

External links