Salvatore Mallia

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

STUB

This page is a stub

Stub pages are like acorns. The first seed has been planted, but you can help them grow! There may, for example, also be other M3P resources linking to it. You can help by expanding this page.

Mro. Salvatore Mallia, ismu propja huwa dak ta’ Salvatore Peter Carmel Mallia, imwieled fir-raħal pittoresk ta' is-Siġġiewi fil-21 ta' Settembru, 1872, minn Nicholas Mallia u Rosa mwielda Scicluna. Huwa tgħammed il-Ħadd fil-knisja parrokkjali. Mit-tfulija, Salvatore kellu konnessjoni qawwija mal-mużika. Imma meta wera lill-ġenituri tiegħu x-xewqa li jistudjaw din l-arti, huma ma qablux miegħu. Għalhekk, tagħllem is-sengħa tas-sajjied.

Huwa wera x-xewqa li jitgħallem il-mużika flimkien man nanna tiegħu li kienet mil-Gudja. Għalkemm il-ġenituri ma’ aċċettawx dan, Salvatore kompla, b’nanna tiegħu xorta turih it-triq biex jistudja l-mużika. Wara xi żmien jinġieblu wkoll klarinett bil-moħbi tal-ġenituri. Dan it-tifel kien qed jistudja l-mużika u jdoqq il-klarinett pjantaġġuni waħda tal-familja sabiex juri lill-ġenituri tiegħu dak li għamlu man-nanna tiegħu. Salvatore kellu wkoll passatemp tal-kaċċa. Nħar il-Ħadd, 19 ta’April, 1891, iż-żagħżugħ Salvatore ssieħeb fis-sagrament taż-żwieġ ma’ xbejba Marianne Aquilina. Huma kellhom ħamest itfal – Ġużeppa, Carmelo, Nicholas, Nazzareno u Emmanuele.

Nħar is-Sibt 2 ta' Lulju, 1892, Salvatore kien ħalla is-sengħa tas-sajjied u ngħaqad bħala gunner mar-Regiment Royal Malta Artillery ta' (RMA). Fis-6 ta’ Lulju ta’ sentejn wara, Mallia daħal fil-banda tar-reġiment bi strument ewfonju. Il-Ġimgħa 6 ta' Diċembru, 1904 is-surmast Mallia kien qed jippromwovi Banda Reġimentali Korporali. Fis-sena 1911, ingħata medalja għal żmien twil ilu fis-servizz kif ukoll kondotta tajba. Fl-1914, Mro. Salvatore Mallia pparteċipa fil-kampanja militari Malta Expeditionary Force tat-Tieni Gwerra Dinjija. Bir-reġiment, Mallia kien meqjus bħala raġel ta’ servizz, dixxiplina u onestà. Dawn il-karatteristiċi pożittivi maħbuba minn kulħadd, u għalhekk għenuh jilħaq il-Banda tas-Surġenti l-Ħadd, 28 ta' Novembru, 1920, li kompliet tissaħħaħ u tispeċjalizza fl-arti mużikali. B'kapaċità murija fil-qasam mużikali, is-Surġent Mro. Salvatore Mallia ġie fdat bid-direzzjoni tal-istess idejn tar-reġiment, fin-nuqqas ta’ surmast direttur ta’ din il-banda. Wara servizz leali tletin sena lill-Kuruna u l-ilsien Ingliż, Mro. Mallia kkonkluda l-ħidma tiegħu ma' reġiment nħar is-Sibt, 1 ta' Lulju, 1922.

Salvatore barra minn widna tajba kien ukoll direttur kapaċi u kkompona ħafna mużika inklużi: intermezzi, preludji, opri, u sinfoniji bħala marċi trijonfali u funeral. L-abbiltà tas-surmast Mallia fl-arti mużikali u kompożitur tat-traskittur għamlet l-aħjar li kienet hawn fil-Gżejjer Maltia. Uħud mix-xogħlijiet tiegħu jsebbħu l-Assoċjazzjoni tal-Arkivji tal-Każin San Filep Banda sal-lum. Dawn huma marċi funebri A Mio FIGLIO u lamentabbli - Marcia FUNEBRE (1928), il-marċi RELIGIOSI San Filippo u San Michele u ż-żewġ marċi sinfoniċi One Day Rest (1936) u Scherzo IDEALE № 2 (1935). Salvatore għandu żewġ traskrizzjonijiet opra waħda Don Carlos Fantasia Giuseppe Verdi dak il-kittieb tagħha fis-26 ta’ Marzu,1936, kif ukoll l-opra La Favorita Selizzjoni Gaetano Donizetti li għamlet fit-28 ta’ Lulju, 1933.

Maestro Salvatore Mallia serva wkoll bħala direttur mużikali ma’ dawn il-baned: Każin Banda San Nikola tas-Siġġiewi (1901-1935), Duke of Connaught Own Band Club, ta’ Birkirkara (1905-1906), Soċjeta Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan ta’ Ħal-Qormi (1911-1920), Għaqda tal-Mużika San Gejtanu Ħamrun (1914-1920), u Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Iż-Żurrieq (1919 - 1924), Soċjeta Filarmonika L-Unjoni A.D. 1880 ta’ Ħal-Luqa (1921-1937), Għaqda Mużikali L'Isle Adam tar-Rabat (1924-1936) u l-Vilhena Band Club tal-Floriana. Bejn is-snin 1919 u 1920 Salvatore dalwaqt idderieġa wkoll il-banda tas-Società Filarmonica Nazionale La Valette bejn diretturi mużikali Mro. Ettore Ġiuseppe Vitaliti u Mro. Ettore Mattioli. Matul iż-żmien li mexxa tliet darbiet f’perjodi varji lill-Omm tal-Banda Maltija u Għawdxija, il-banda tal-Għaqda Każin Banda San Filep fl-Ħaż-Żebbuġ, meta kien it-treġija mill-1893 sal-1899, mill-1903 sal-1904 u fis-sena 1921.

Matul dawn il-perjodu seħħew diversi avvenimenti. Fost l-aktar importanti hemm dawn li ġejjin: Fl-1894 Mro. Salvatore Mallia fl-età ta’ 21 sena nħatar direttur mużikali direttur tas-Soċjetà Filarmonica San Filippo (1894-1899). Kienet l-ewwel Banda li deriġa dan is-Surmast.

Fit-22 ta' Marzu, 1896 laqgħa kienet kolossali fuq i-Fosos tal-Floriana bi protesta kontra x-xewqa tal-gvern li jintroduċi żwieġ ċivili. Wara l-laqgħa saret dimostrazzjoni mill-Fosos tal-Furjana għall-Palazz tal-Isqof bħala kartuna rispettiva u wera solidarjetà mal-kap spiritwali Mons. Arċisqof Pietro Pace għal Malta. Il-Filarmonica San Filippo flimkien ma’ baned oħra isfilata pparteċipaw fi protesta organizzata mill-Awtorità Ekkleżjastika. Il-kappillan kien Fr. Luiġi Attard mill-Belt Valletta (1891-1904).

Fit-23 ta' Mejju, 1896 is-Soċjeta Filarmonika Banda San Filep ħadet sehem fil-festa tal-Madonna tal-Ġilju f'L-Imqabba. Dak iż-żmien dan il-każin kien hemm post wieħed u kien qed jorganizza żewġ festivals: Santa Marija u l-Madonna tal-Ġilju.

Fid-9 ta’ Awwissu, 1896 ipparteċipat Soċjeta Filarmonika Banda San Filep u grupp mużikali daqq it-tnejn għall-festa ta’ San Lawrenz, fil-parroċċa tal-Birgu.

Fl-20 ta’ Ġunju, 1897 Is-Soċjeta Filarmonika Banda San Filep ħadet sehem flimkien ma’ baned ċivili u militari oħra f’ parata kbira li saret biex tfakkar il-ġublew tad-djamanti ta’ għeluq is-sena 62 tar-Reġina Victoria. Il-baned inġabru fuq il-Fosos tal-Floriana u ddoqq u marru lejn l-Belt Valletta fejn l-istatwa ta’ Reġina Victoria f’pjazza Reġina jissellemu ix-xbieha tagħha billi daqq ta’ God Save The Queen.

1903 Mro. Salvatore Mallia mill-ġdid direttur mużikali ġie maħtur direttur tas-Soċjetà Filarmonika San Filippo (1903-1904). Fis-27 ta’ Settembru, 1903 Fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-Salib ta’ l-Għolija ġewwa s-Siġġiewi u bil-barka tal-Papa Ljun XIII. Dan is-Salib huwa magħruf ukoll bħala Laferla Cross, lill-promotur tiegħu, Don Paul Laferla. Is-salib tal-barka mill-Isqof Monsinjur Salvatore Gaffiero. Kien programm mużikali fil-Banda San Filippo ta 'Ħaż-Żebbuġ u tas-Siġġiewi Nicolina taħt id-direzzjoni ta' Mro. Salvatore Mallia. Din iċ-ċerimonja ġiet imfakkra billi twaqqfet id-daqs ta' plakka tal-irħam fuq il-pedestall tas-salib.

Fid-9 ta' Novembru, 1904 Din is-sena ġiet l-istatwa ta' Beata Vergine of Sorrows Żebbuġ minn Lecce. Is-Soċjeta Filarmonika Banda San Filep impenjat programm mużikali taħt id-direzzjoni ta ’Mro. Salvatore Mallia. Il-Filarmonika San Filippo ħadet sehem mużikali kull sena fil-festa tal-Madonna tad-Duluri. Is-Soċjetà organizzat ukoll vaganza sabiħa sekondarja, bil-logħob tan-nar u dekorat ukoll il-pjazza. Dan dam għal bosta snin wara.

Fl-1921 Mro. Salvatore Mallia għat-tielet darba reġa' sar direttur, u nħatar kap ta' Soċjeta Filarmonika Banda San Filep (1921).

Fil-11 ta’ Jannar, 1921 Is-Soċjeta Filarmonika Banda San Filep taħt id-direzzjoni ta’ Maestro Salvatore Mallia dan flimkien ma’ baned oħra pparteċipaw meta kienet fis-seħħ l-ewwel kostituzzjoni u gvern responsabbli. Fiċ-ċelebrazzjoni kienu preżenti l-Eċċellenza Tiegħu l-Prinċep Edward, il-Prinċep ta’ Wales kien Malta għall-okkażjoni.

Il-Mulej ħa pjaċir isejjaħ lil Mro. Salvatore Mallia mejjet f'daqqa miżmum nħar il-Ġimgħa, preċiżament fis-26 ta' Marzu tas-sena 1937 f' 65 sena. Dan seħħ għall-ħabta tal-erba’ kwarti ta’ filgħodu fir-residenza tiegħu 30, Triq San Ġakbu, is-Siġġiewi. Fil-funeral tiegħu, li sar il-jum tas-Sibt, il-Banda San Nikola, L'Isle Adam u Union, waħda magħquda Banda, iddoqq marċi funebri. Is-Soċjetà Filarmonica attendiet rappreżentanza kbira ta' San Filippo mill-kumitat, direttur, mużiċisti u membri.

Organizzazzjonijiet mużikali oħra minn kull lokalità Malta kif ukoll banda reġjonali RMA kienu rrappreżentati minn sitta u tletin stendard. Ħafna kuruni u akkumpanjaw it-tebut tas-surmast mejjet u kuruna sabiħa kienet dik li kienet tallaba waħda mill-Belt Valletta, li Mallia kien ta’ karità kbira għaliha. Id-difna tiegħu saret fil-knisja parrokkjali tas-Siġġiewi. Il-mewt ta’ dan il-Surmast kienet inħasset minn kulħadd, imma bla dubju l-aktar li ħassita, kienet l-għażiża martu Marianna, li kienet, mietet ħamest ijiem wara