Soċjeta Mużikali La Stella Levantina A.D. 1984

From M3P
Jump to navigation Jump to search
Cleanup Icon 2014.png

Clean-up Needed

The text currently on this page needs further work. It was most likely imported or reproduced from a website associated with the subject of the page - possibly through a process involving far-from-perfect machine translation, often with awkward results. It is awaiting the attention of an experienced M3P editor, which could be you. It may be slightly out of date, or may need other elements taken care of appropriately, including proofreading or copy-editing for grammar and style.

Soċjeta Mużikali La Stella Levantina A.D. 1984 - Banda Santa Marija - Ħ'Attard

Lis-Storja tas-Soċjeta Mużikali La Stella Levantina A.D. 1984 - Banda Santa Marija f' Ħad-Attard

Is-Soċjetà Mużikali La Stella Levantina rat il-bidu tat-twaqqif tagħha lura lejn is-sena 1894 qrib ix-xahar ta’ Settembru, taħt l-isem ta' 'Casino La Stella Levantina'. Dan il-ħsieb kien ilu jdur f’moħħ Rev. Carmelo Azzopardi, li dak iż-żmien kien responsabbli mill-komunità nisranija fir-raħal. Dan ried jgħaqqad lin-nies tar-raħal fi grupp wieħed li jaħdem flimkien għall-festa tal-Madonna.

L-idea kienet apprezzata u kien ġabar grupp ta’ sitt persuni mill-lokal, li saru l-fundaturi ta’ din is-Soċjetà. Dawn kienu Mastru Carmelo Debono, ħuh Joseph Debono, Savior u ħuh Carmelo Borg, u l-aħwa Carmelo u John Attard. Il-Mastru Carmelo Debono kien ġie nnominat bħala l-ewwel President ta’ din is-Soċjetà u dam f’din il-pożizzjoni għal tlieta u tletin sena, sakemm miet fl-1927. Kien dekoratur li ħadem fuq ħafna dekorazzjonijiet tal-festa kemm għall-knisja kif ukoll għat-toroq ta’ Ħ'Attard.

Pic 1: First Committee formed on 12th November, 1899

Fis-snin bikrin tiegħu, il-każin tal-Banda kien appoġġjat minn madwar ħamsin membru li isimhom huwa mniżżel fir-reġistru tat-teżorieri tas-sena 1915.

Minbarra l-festa tal-Madonna, il-Banda ħadet sehem f’festi reliġjużi oħra bħal Corpus (il-Festa tal-ġisem ta' Kristu) u l-festa tal-Qalb ta’ Ġesù, fejn il-kumitat tal-Banda kien ingħaqad mal-purċissjoni li timxi wara l-istandart tal-Banda. Il-kumitat kien ukoll preżenti fil-kumitat organizzattiv ta’ Rev. Balzan wara li dan kien laħaq Monsinjur.

Il-każin kien joffri wkoll divertiment lin-nies tal-lokal, anki permess ta' drammi jew fares li kienu jkunu ppreżentati lis-'Saraċini' (persuna li tgħix Ħ'Attard tissejjaħ 'Saraċin'), u n-nies kienet tattendi bi ħġarha.

Għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-75 anniversarju fl-1969, il-kumitat ħass il-ħtieġa li jiċċelebra b'mod aktar glorjuż peress li ċ-ċelebrazzjoni għall-anniversarju ta' 50 sena kellha tiġi kkanċellata minħabba l-gwerra. Għal dan il-għan, tliet membri ntgħażlu biex jiffurmaw kummissjoni speċjali li kellha l-kompitu li toħroġ bi pjan għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.

Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew fl-10 ta' Awwissu fejn sar riċeviment żgħir. Filgħodu saret quddiesa b'ċelebrazzjoni bil-kant tat-Te Deum (kant sagru ta’ tifħir). Imbagħad aktar tard filgħaxija, il-President Onorarju, Dr. George Zammit, għamel diskors għall-okkażjoni. Fl-aħħar, ingħata salut bi ftit logħob tan-nar.

Matul il-festa tas-sena 1977, Anthony Camilleri Galea ġie mħeġġeġ jibda jiġbor flus mill-lokal sabiex is-sena ta’ wara jkunu jistgħu jiċċelebraw il-marċ ta’ filgħodu.

Għalkemm ma kienx xogħol faċli, qabel ma ntemmet il-purċissjoni huwa kien diġà ġabar somma sabiħa ta’ flus. David Gauci, Martin Zammit, Edgar Borg u Carmelo Grixti kienu ngħaqdu miegħu fil-ġbir ta’ 10 ċenteżmi (ekwivalenti għal €0.23ċ) minn kull dar għas-sena ta’ wara. Is-sena għaddiet malajr, u sakemm wasal iż-żmien għall-festa, għal darb'oħra dan il-grupp ta' ħames persuni kien ġabar biżżejjed flus biex jorganizza l-marċ.

Bis-saħħa ta' dan, fil-15 ta' Awwissu 1978 fid-disgħa ta' filgħodu kien beda l-marċ fit-toroq ta’ Ħ’Attard f’ġieħ il-Madonna, fejn il-Banda De Rohan ta’ Ħaż-Żebbuġ bdiet iddoqq marċi madwar it-toroq ta' Ħ'Attard, u hekk bdiet it-tradizzjoni tal-Marċ ta’ filgħodu f’Ħ’Attard.

Li l-Banda ddoqq marċi fit-toroq filgħodu kienet diġà xi ħaġa kbira, imma dan ma kienx biżżejjed għal David Gauci, Anthony Camilleri Galea, Anthony Borg u Rennie Ciantar.

Dawn kienu l-istess nies li ftit snin wara ddeċidew li jieħdu r-responsabbiltà biex jippruvaw jorganizzaw l-ewwel marċ 'tat-Tridu' (it-tlett ijiem ta’ qabel il-festa). Wara li ddiskutew mal-kumitat, bdew jiġbru l-flus u f'Novembru 1982, il-Banda tas-Soċjetà Mużikali Santa Katerina taż-Żurrieq aċċettat li tonora dan il-marċ bil-preżenza tagħha. Għalhekk, fil-11 ta’ Awwissu 1983, is-Soċjetà Mużikali Santa Katerina ppreżentat diversi marċi ferrieħa madwar it-toroq tal-lokal. Dan kien ifisser li din il-Banda issa kienet qed tiftaħ u tagħlaq iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa.

Il-fatt li baqa' jkun diskuss kien li l-baned li jdoqqu mat-toroq matul il-festa kienu qed ikunu kollha mistednin u mhux dik tar-raħal. Dan kien qed jinvolvi spejjeż kbar, u din kienet biċċa ta' wgigħ ta’ ras għas-"Saraċini" . Wara ħafna diskussjonijiet u diffikultajiet, il-kumitat tal-Banda kien iddeċieda li jibda l-proċess biex jifforma Banda għall-festa. Hawn Mro Archibald Mizzi kien intalab biex ikun l-ewwel Direttur Mużikali ta’ din il-Banda, u dan aċċetta mingħajr ebda eżitazzjoni. Wara dan, il-kumitat beda jaħdem bla heda biex il-każin tal-Banda jkun jista' jibda jagħti l-lezzjonijiet, jixtri l-mużika għall-marċi, l-istrumenti u kull ħaġa oħra li kienet meħtieġa biex il-Banda tkun aktar kompluta.

Il-11 ta' Awwissu 1987 tibqa' data memorabbli għaliex din il-Banda ġdida ħarġet iddoqq għall-ewwel darba, u minn dakinhar ħadet ir-responsabbiltà sħiħa tal-festa. Minn dakinhar ukoll, il-Banda kompliet tikber fin-numru u fis-saħħa tagħha, żiedet marċi mal-festa u b'hekk bdiet iddoqq fil-ġranet kollha tal-festa. Il-Banda ġiet mitluba wkoll biex tieħu sehem f'festi maġġuri oħrajn. Ħadet sehem għall-ewwel darba fid-9 ta' Frar għall-festa ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta u fil-festa ta' Marija Bambina fin-Naxxar. Flimkien ma’ dawn, kien hemm wkoll il-festa tal-Madonna tal-Grazzja f’Ħaż-Żabbar. Għal diversi snin, hija daqqet fil-Bidnija għall-festa tal-Familja Mqaddsa. Il-Banda Santa Marija pparteċipat ukoll ħafna drabi f'Raħal Ġdid fil-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes. Apparti mill-festi, il-Banda daqqet ukoll f'okkażjonijiet speċjali bħall-ftuħ tal-Ġonna f'Tal-Mirakli fl-1997, u l-ftuħ tal-Ġonna f'Misraħ Kola fl-1998, fuq talba tal-Ministeru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u r-Rikostruzzjoni.

Ta' min jinnota li l-Banda daqqet għal diversi drabi fil-Festa tal-Madonna tal-Mirakli fil-lokal fil-qrib, Ħal Lija. Ħadet sehem ukoll fil-purċissjoni tal-Bambin f'Lejlet il-Milied mas-Soċjetà tal-M.U.S.E.U.M ta' Ħ'Attard. Fis-sena 1989, Mro Archibald Mizzi, għal raġunijiet ta’ pressjoni tax-xogħol, kellu jirriżenja mill-kariga ta’ Direttur Mużikali. Minfloku kien ġie magħżul missieru, Mro Abel Joseph Mizzi bħala t-tieni Direttur Mużikali tal-Banda.

Mro Chev. Abel Joseph Mizzi kiteb bosta marċi li f’Ħ’Attard huma l-iktar imfakkra, bħall-'Innu l-Kbir lil Marija Assunta fil-Ġenna' li huwa kiteb fuq il-lirika miktuba minn Rev. Pawl Genovese, poeta minn Ħal Qormi. Dan l-Innu ġie miktub għall-ilħna ta' Tenur, Soprano u għall-Kor. Sal-lum, dan l-Innu l-Kbir huwa mistenni ħafna minn nies tal-lokal matul il-Kunċert Vokali u Strumentali mogħti mill-Banda lejlet il-Festa, kull sena.

Fl-1994, ir-rwol tal-Banda kien attiv ħafna peress li din kienet is-sena li fiha l-Banda kienet qed tiċċelebra l-ewwel ċentinarju tagħha. Il-quċċata taċ-ċelebrazzjonijiet kienet fil-15 ta' Ottubru 1994 meta f'waħda mis-swali tal-Lukanda Corinthia, il-Banda wettqet Kunċert Vokali u Strumentali taħt il-patroċinju tal-Eċċellenza Tiegħu l-President ta’ Malta, Dr Ugo Mifsud Bonnici. Apparti dan, matul dik is-sena ġiet inawgurata t-tielet bandiera uffiċjali li għandha l-emblema tas-Soċjetà, li kienet ukoll imbierka waqt quddiesa fil-knisja tal-villaġġ.

La Stella Levantina

Fis-sena 2007, Mro Joseph Chircop kien intgħażel bħala s-suċċessur ta' Mro Chev. Abel Joseph Mizzi, wara li dan tal-aħħar kien irtira minħabba raġunijiet ta' saħħa, u b'hekk sar it-tielet Direttur Mużikali tal-Banda Santa Marija.

Illum, il-Banda tieħu sehem fil-marċi kollha tal-festa, inklużi l-marċ ta’ filgħodu u l-purċissjoni filgħaxija, li jakkumpanjaw l-istatwa ta' Santa Maria madwar ir-raħal u tilqagħha meta toħroġ mill-knisja billi ddoqq l-Innu antik ta’ Mro Ġużeppi Busuttil.

Huwa importanti li wieħed isemmi li s-Soċjetà kellha membru elett f'isimha fil-Kunsill Lokali ta' Ħ'Attard. Dan kien is-Sur Louis Carabott li kien ġie elett flimkien ma’ sebgħa oħra, b’total ta’ 538 vot, li kien iktar mill-kwota ddikjarata ta’ 445 vot. Is-Sur Carabott kien l-ewwel membru tal-Kunsill Lokali li qatt ġie elett f’isem il-Banda, u b'hekk għamel suċċess kbir għall-persuni f'Ħ'Attard.

Fis-sena 1997, fuq talba ta’ xi membri matul il-Laqgħa Ġenerali Annwali, is-Soċjetà biddlet isimha għal dak uffiċjali tal-lum billi żiedet BANDA SANTA MARIJA sabiex issa l-Banda setgħet tkun magħrufa uffiċjalment bħala SOĊJETÀ MUŻIKALI LA STELLA LEVANTINA A.D. 1894, BANDA SANTA MARIJA A.D.1987.

L-isem uffiċjali tal-Banda sar dak ta' 'Banda Santa Marija' biex b'hekk ikollha l-isem sħiħ tal-Patruna maħbuba tagħha. Barra minn hekk, l-uniformi tal-istrixxa nbidlet minn blu ċar għal blu. Issa saret tradizzjoni li n-nies tal-lokal, flimkien ma’ nies minn irħula oħra flimkien mat-turisti, iżuru l-lokal b'mod speċjali f'lejlet il-festa sabiex ikunu jistgħu jattendu għall-Kunċert mogħti mill-Banda tas-Soċjetà Mużikali La Stella Levantina. Dan il-kunċert ikun fih mużika ta’ diversi ġeneri u dejjem jittella' bl-aktar mod professjonali possibbli. Il-marċi matul il-festa komplew jiżdiedu fil-popolarità tagħhom, iżda għadhom ikunu ċċelebrati b'mod modest taħt it-tmexxija tal-Kumitat Eżekuttiv.

Sa mill-2013, il-Banda La Stella Levantina bdiet ukoll tagħti s-servizzi tagħha fil-festa ta’ San Ġużepp fl-Imsida. Fl-2015, is-Surmast Joseph Chircop kien ħalla l-kariga, u warajh laħaq Mro Ian Mallia. Barra minn hekk, huma komplew jaħdmu ħafna biex ikunu jistgħu jiċċelebraw il-125 Anniversarju b'diversi attivitajiet speċjali.

Kitba minn Steven Camilleri PRO

Organisation

Surmastrijiet

No Band Master From Until
01 Archibald Mizzi 1987 1989
02 Abel Joseph Mizzi 1989 2019
03 Joseph Chircop 2019 2015
04 Ian Mallia 2015 2019
05 Roderick Bugeja 2020

Presidenti

No Name of President From Until
01 Karm Debono 1894 1929
02 Ġiużeppi Galea 1930 1932
03 Wiġi Azzopardi 1932 1932
04 Ġiuseppi Galea 1932 1932
05 Carmelo Borg 1932 1933
06 Robert Bencini 1933 1936
07 Carmelo Pisani 1936 1937
08 Carmelo Borg 1937 1938
09 Saver Galea 1938 1944
10 Ġianni Chetcuti 1944 1945
11 Salvu Mallia 1945 1946
12 Pawlu Dandria 1946 1947
13 Salvu Mallia 1948 1956
14 Joseph Attard Flores 1956
15 Salvu Mallia 1956 1957
16 Carmelo Borg 1957 1958
17 Joseph Attard Flores 1958 1959
18 Carmelo Borg Azzopardi 1959 1960
19 Carmelo Borg 1960 1961
20 Alfred Woodhouse 1961 1962
21 Carmelo Borg 1962 1963
22 Pietru Pace 1963 1964
23 Carmelo Borg 1964 1974
24 Carmelo Attard 1974 1982
25 Salvu Attard 1982 1983
26 Arturo Valenzia 1983 1984
27 Carmelo Borg Azzopardi 1984 1991
28 Carmelo Camilleri 1991 2013
29 David Gauci 2013 2013
30 Daniel Schembri 2014 2014
31 Carmelo Camilleri 2016 2017
32 Joesep M Borg 2017

Segretarji

No Secretaries From Until
01 Anthony Sammut 1999
02 Charles Zammit 2020

Teżoriera

No Treasurers From Until
01 Anthony Sammut 2020

Band Commissions

Band Activities Overseas

Historical Events in which the Band participated

Song Festivals, Events or Drama Activies

Annual Concerts

Annual Musical Activities

Recorded releases (LPs, Cassettes and CDs)

Cassettes

No Name of Cassettes - Festive Marches Year Festive Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Festive Marches - Marċi Brijużi - Festi Ċentinarji - Banda La Stella Levantina - 1984 1984 *
02 Festive Marches - Marċi Brijużi - Eastern Star Band Club (1991) 1991 *
03 Ave Maria - Mużika Sagra Marjana Ħ'Attard - 1995 1995 *
04 Festive Marches - Marċi Brijużi - Banda La Stella Levantina - 1997 (Vol.4) 1997 *
05 Festive Marches - Marċi Brijużi - Soċjeta Mużikali La Stella Levantina - 1999 1999 *
06 Millennium 2000 - Programm Vokali u Strumentali - Mill-Banda La Stella Levantina - (2000) 2000 *
07 Festive Marches - Soċjeta Mużikali La Stella Levantina A.D. 1984 - Banda Santa Marija - Ħ'Attard - (2001) 2001 *

Cd's

No Name of Cd's - Festive Marches Year Festive Marches Funeral Marches Waltzes Others
01 Kunċert Vokali u Orkestrali ta' Muzika Sagra f'għelqu il-Mitt Sena tal-Antifona Hodie Maria Virgo tal-Mibki Carlo Diacono - (2000) 2000 *
02 Festive Marches - Soċjeta Mużikali La Stella Levantina A.D. 1984 - Banda Santa Marija - Ħ'Attard - (2019) 2019 *

Videos

No Name of Video Name of Year Others
01 Festa Santa Marija Attard (1992) 1992 *

DVD's

No Name of DVD Name of Year Others
01 Soċjeta Mużikali La Stella Levantina AD 1894 Banda Santa Marija Ħ'Attard - Tifkira tal-110 Snin mit-Twaqqif Tagħha 1894 - 2004 2004 *

Programmes and Publications

Memorials

External links